Samen ondernemen
doe het met ROVé 

Administratie en advies ROVé houdt van heldere afspraken, daarom gebruiken wij algemene voorwaarden waarin uw rechten en onze plichten, en uiteraard ook andersom, zijn beschreven. 


 

Algemene Voorwaarden  ROVé Administratie en Adviesburo v.o.f.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

A. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.       Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2.      Opdrachtnemer:  ROVé Administratie en Adviesburo v.o.f. gevestigd aan de Koperslager 2 6641 GS Beuningen.
3.      Werkzaamheden:  alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
4.       Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
5.       Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

B. Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader   van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
2.       Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
3.       Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.       Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

1.       De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt hetzij mondeling hetzij schriftelijk.
2.       Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.       Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
D. Gegevens opdrachtgever
1.       Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2.       Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3.       Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
4.       Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5.       De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van opdrachtgever.
6.       Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. Uitvoering opdracht

1.       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
2.       Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3.       Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van opdrachtnemer wenselijk is.
4.       Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels. >
5.       Indien tijdens de duur van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze werkzaamheden op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn verricht.
6.       Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waar binnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op. Opdrachtgever kan, bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen, waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet hebben. Overschrijding van die nieuwe, redelijke, termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.
7.       De uitvoering van de overeenkomst is niet - tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld - specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde verordeningen en richtlijnen.

F. Geheimhouding en exclusiviteit
1.       Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

2.        Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van opdrachtnemer, voor zover opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
3.       Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
4.       Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
5.       Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtsreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van opdrachtnemer, op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
                                                                                              G. Intellectuele eigendom
1.       Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2.       Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
3.       Het is opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. Overmacht

1.       Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2.       Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. Honorarium

1.       Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever een door opdrachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.
2.       Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
3.       Het honorarium van opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid, en is verschuldigd naarmate door opdracht-nemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
4.       Indien een per overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst voorziene werkzaamheden te boven gaan, hetgeen opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is. Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van te voren op de hoogte stellen.
5.       Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. 
6.       Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
7.        De opdrachtnemer kan de overeengekomen honorarium eens per jaar aanpassen op basis van de informatie van het CBS, dienstenprijzen voor commerciële dienstverlening en transport. Indien de kosten voor een bepaalde dienst of verwerkingswijze onevenredig stijgt dan kan de opdrachtnemer daarvoor een opslag berekenen. De verhoging van de vergoeding wordt uiterlijk 1 maand vóór wijziging doorgegeven middels een emailbericht of ander soortige kennisgeving.

J. Betaling

1.       Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekeningen, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2.       Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van opdrachtnemer.
3.       Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 350,-.
4.       Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.
Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5.       In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. Reclame

1.        Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2.       Reclames als in het hiervoor genoemde lid, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht. >
3.       In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
4.       Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

L. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.       Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door opdrachtgever, indien en voor zover die schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of een onrechtmatige daad van opdrachtnemer. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor eenmaal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) voor de desbetreffende overeenkomst betreffende verrichtte werkzaamheden en/of leveringen over het laatste kalenderjaar, met in totaal een maximum van vijfentwintigduizend Euro (€ 25.000,-). Hierbij geldt dat de uitkering nimmer hoger kan zijn dan waarvoor de door de opdrachtnemer afgesloten bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering uitkering doet.
2.       Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
- bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen, nalaten of te laat verstrekken van informatie van en door opdrachtgever;
-voor de gevolgen van het te laat indienen van de belasting aangiften zoals de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en dividendbelasting alsmede opgave aan de bedrijfsvereniging, pensioenfondsen, ziekengeld-verzekeraars en arbodiensten indien en zover de opdrachtgever geen redelijke termijn voor het inleveren van de benodigde gegevens in acht heeft genomen en/of artikel J lid 1 niet is nagekomen.
-bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie.
- bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever.
-voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, of digitale verzending van informatie, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
3.       Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
4.       Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een onjuiste verwerking door de Belastingdienst, bedrijfsverenigingen en andere instanties bij het inzenden van aanmeldingen, aangiften, formulieren en overige gegevens via internet of modem.
5.       Een vordering tot vergoeding van schade dient, schriftelijk, uiterlijk binnen een maand nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, onderbouwd en gemotiveerd bij opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 
6.       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel ¬
veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
7.       Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van opdrachtgever of derden heeft ontvangen.
8.       Door de opdrachtnemer of derde partij worden rapportages, belastingaangiften, adviezen en correspondentie in een pdf of andere digitale formaat aan de opdrachtgever afgeleverd. Het is niet toegestaan dat de opdrachtgever of andere belanghebbende(n) wijzigingen hierin aanbrengen. Mocht blijken dat er wijzigingen zijn aangebracht welke niet door de opdrachtnemer zijn gedaan dan vervalt elke aansprakelijkheid jegens de opdrachtnemer.
9.       De door opdrachtgever verstrekte bescheiden worden na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn door opdrachtnemer op een adequate wijze vernietigd. Het is daarom belangrijk om altijd kopie bescheiden aan de opdrachtnemer te verstrekken. Bij voorkeur worden de bescheiden in pdf aangeleverd.

M. Opzegging

1.       Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.
2.       Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3.       Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van opdrachtgever eisen.

N. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan. De opdrachtnemer kan voor de gevolgen die hieruit voortvloeien nimmer aansprakelijk worden gesteld. 

O. Wet W.W.F.T.

In het kader van de wet W.W.F.T., Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme zijn wij verplicht om uw identiteit vast te stellen. Hiervoor hebben wij een kopie van uw I.D. bewijs nodig alsmede van alle personen waarvoor wij werkzaamheden verrichten. Voor bepaalde werkzaamheden/activiteiten zijn gebonden aan de richtlijnen en wetgeving zoals door Bureau Financieel Toezicht zijn vastgesteld.

P. Privacywetgeving AVG

Om uw privacy te waarborgen zijn er door de overheid richtlijnen en wetgeving ingevoerd. In het kader hiervan worden wij als verwerkers of verwerkingsverantwoordelijke aangeduid en zullen alle mogelijke inspanningen leveren om uw privacy te waarborgen. Bij een data-lek zullen wij u en de betrokken instanties hierover informeren.

Q. Toepasselijk recht en forumkeuze


1.       Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.       Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie
van de sector Kanton van de Rechtbank behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3.       In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.  -/-
- - -

 

 
 
 
E-mailen
Bellen